Category Archives: Tổ Chức Sự Kiện – Vận Động Tài Trợ

Xây dựng ý tưởng, thiết kế, trình bày sự kiện
Xin cấp phép cơ quan chức năng
Triển khai vận động kinh phí tài trợ, tổ chức sản xuất
Thực hiện quyền lợi quảng cáo